DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis jednání prosinec 2017

Zápis jednání prosinec 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a6Hx

Velikost PDF souboru:
268.86 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/6Hx.pdf
Stažení: NÁVRH_PROSINEC.pdf

Datum uložení souboru:
08. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu NÁVRH_PROSINEC.pdf:


Z Á P I S NÁVRH

z prosincové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 4. prosince 2017

Přítomni:

Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Stanislav Kroužel ml., Vladimír
Petržílka, Roman Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek

Hosté: za komise Josef Vnouček

Program jednání schůze

1. Kontrola správnosti textu v zápisu listopadového jednání výboru
2. Plnění úkolů ze zápisu listopadového jednání výboru a nové úkoly
3. Příprava výroční členské schůze

4. Různé

Ad 1. Kontrola správnosti textu v zápisu listopadového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění s úpravami nepřesností (v záhlaví má být listopadová místo
říjnová schůze).

Ad 2. Plnění úkolů ze zápisu listopadového jednání výboru a nové úkoly
(s ohledem na pozdní příchod předsedy provedl kontrolu úkolů místopředseda)

• Výbor neprojednal informaci V. Truhlaříka o celkovém stavu kontrol v roce 2017 a úkol odkládá

na lednové jednání

• Internetová prezentace MO ČRS: již spuštěná internetová stránka www.rybari-kostelec.cz bude
zrušena pro komplikace s její průběžnou aktualizací. Aktualizovaná schránka bude dostupná na
http://rybari-kostelec-nad-labem.webnode.cz. Dostupnost na Facebooku bude na adrese
https://www.facebook.com/MO Kostelec. Za aktualizaci dat odpovídá jednatel. Stav: SPLNĚNO.

• U přístupu na Malý rybník směrem od boudy pořád visí původní rozhodnutí o ZÁKAZU LOVU
DRAVCŮ, které je od září 2017 nahrazeno doplněnými dodatky k rybolovu na RMV. Jejich text
nahradí již mezitím odvolaný ZÁKAZ. Odpovídá: hospodář. Stav: SPLNĚNO.

• Trvá úkol pro předsedu a hospodáře vstoupit do jednání s lyžaři, resp. se správcem areálu ohledně
vydání opatření obecné povahy č. 13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro vodní lyžování na
Ovčárech, kde je nutné hledat nový kompromis s rozmístěním bójí s ohledem jak na bezpečnost
plavců – rekreantů, tak zájem rybářů. Stav: NESPLNĚNO. Úkol se odkládá na jaro před zahájení
sezony.

• V této souvislosti proběhla na výboru diskuze nad řešením důsledků nedávné vichřice. Ty spadané
či vyvrácené stromy, které je možné operativně odstranit v dohledné době (včetně padlé vrby na
stezce podle potoka na Ovčárech), budu s dodržení zásad BOZP zlikvidovány, zbytek zůstane na
jarní brigády. Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ, ÚKOL TRVÁ.

• Proběhlo nasazování ryb na RMV ve středu 18. října. Hospodář informoval výbor, že 2/5 násady
kapra šly na Staré Labe, 3/5 do Ovčár. Vedoucí RS v této souvislosti vyzval své kolegy v RS, aby
při následujících kontrolách u mimořádně „úspěšných“ rybářů kontrolovali dodržení ročního
limitu (a jeho překročení netolerovali). Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ, ÚKOL TRVÁ.

• Nedošlo k prodeji pozemku St. Spilkovi, protože kupující zatím nedoložil jak geometrický plán,
tak souhlas s dělením pozemku č. 1558 ze strany Odboru výstavby MÚ v Kostelci nad Labem, a
tudíž nedošlo ani k zaplacení zbytku kupní ceny. Stav: NEPLNĚNO, ÚKOL TRVÁ.

Ad 3. Příprava výroční členská schůze 2018
Výbor projednal a schválil organizační a personální zajištění výroční členské schůze 2018, dále
pozvánku a program schůze, jakož i obsah dopisu členům (viz přílohy k zápisu):

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

MO ČRS v Kostelci nad Labem,
která se bude konat v sobotu 17. února 2018 od 8:45 hod. v kinosále radnice

1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba řídícího schůze, pracovních komisí a schválení programu schůze
3. Zpráva o činnosti MO ČRS v Kostelci n. Labem za čtyřleté období 2014 s důrazem na
poslední rok 2017 a hlavní záměry pro příští roky, zejména pro rok 2018

4. Ocenění zasloužilých členů MO
5. Volby orgánů MO ČRS v Kostelci nad Labem na čtyřleté období 2018 – 2021

6. Zpráva jednatele

7. Zpráva hospodáře
8. Zpráva o aktivitách rybářské stráže

9. Informace o zaměření brigád

10. Informace o rybářských závodech
11. Vyhlášení vítěze loňského ročníku non stop rybolovu na RMV
12. Zpráva o finančním hospodaření a stavu majetku

13. Zpráva referenta pro mládež
14. Návrh na finanční záležitosti členů MO
15. Zpráva kontrolní a revizní komise
16. Zpráva komise pro přestupky proti Rybářskému rádu
17. Zpráva volební komise o výsledcích voleb do orgánů MO
18. DISKUZE ke všem předneseným zprávám a informacím
19. Volba delegáta a náhradníka na konferenci SÚS a delegáta na celorepublikový sněm ČRS

20. Zpráva mandátové komise

21. Zpráva návrhové komise
22. Hlasování o navrženém usnesení a závěr schůze

Ad 4. Různé
• Výbor včetně členů obou komisí se sejde mimořádně ještě 15. prosince od 17 hodin v salonku na
Klondajku – organizační zajištění přebírá hospodář a pokladník
• Výbor projednal a schválil návrh na odměny členů výboru za rok 2017 v celkové výši 43 650 Kč
• Příští schůze výboru se koná až druhé lednové pondělí, tj. 8. ledna 2018 od 18 hodin.

Zapsal: J. Šulc

PŘÍLOHA 1: Organizační a personální zajištění výroční členské schůze 2018
PŘÍLOHA 2: Oznámení členům MO ČRS spolu s pozvánkou – bude rozesláno poštou všem členůmZápis jednání prosinec 2017

PDF file: NÁVRH_PROSINEC.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz