DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zeosak 1 2018

Zeosak 1 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a4KN

Velikost PDF souboru:
686.95 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/4KN.pdf
Stažení: Zeosak_1_2018.pdf

Datum uložení souboru:
17. 05. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zeosak_1_2018.pdf:


< 1 >
Vážení spolupracovníci, milí kolegové,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho podnikového čtvrtletníku „ZEOSÁK“.
Jeho obsahem budou především konečné hospodářské výsledky za rok 2017,
aktuální dění na jednotlivých úsecích společnosti a nebudou chybět ani poten-
ciální plány na nejbližší období. Dozvíte se, v jakém aktuálním stavu jsou naše
ozimé porosty a kolik asi letos budeme dostávat za mléko. Řadu informací si
přečtete i o letošních investičních záměrech.
V le tošním roce náš čeká již 10 ročník chovatelského dne SYŘENOV 2018.
Naplánován je na 22. června a nabídne nám znovu širokou kolekci předvádě
ných zvířat a zemědělských strojů, řadu regionálních výrobců potravin a dopro-
vodných programů, na které jste již z minulosti zvyklí.
V říz ení společnosti u nás letos opět proběhly dílčí změny. Od 1. 4. 2018
rozšířil naše představenstvo pan Přemysl Šulc, naopak z něho byl odvolán pan
Radek Fejfar. Předsedou dozorčí rady se pak stal Mgr. Petr Velda. Úsek zeměděl
ské výroby Nová Ves od 20. 4. 2018 po odchodu pana Milan Sedláčka řídí bývalý
člen představenstva pan Ivo Plecháč (rostlinná výroba, dílny …) a místopředseda
představenstva pan Miloš Kubánek (živočišná výroba ...).
Další číslo je tedy zde a věřím, že opět naplní Vaše představy o tom, k čemu
byl tento časopis určen.
Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva
jsek zemědělství ^truǎinec a ǎivoēiƓná výroba celého podniku

Tento článek začnu trochu pozměně
nými slovy klasika: „Tento způsob zimy
a jara zdá se mi poněkud nešťastným“.
Letošní průběh zimy (holomrazy), pár
dní jara a skok zrovna do léta, nebude
asi moc příznivý pro porosty ozimých
plodin, které už vzhledem k velmi

vlhkému podzimu nebyly ideální. Ně

které plochy ozimů bylo nutno dosít
jařinami nebo řešit jejich osetí jinou
plodinou, ale o tom se určitě zmiňuje
ve svém příspěvku náš agronom. Ani

výrobu objemných krmiv na loukách

v letošním roce nevidím moc optimi-
sticky, jelikož se jich spousta nemoh-la díky mokru v podzimních měsících

sklidit, ba dokonce ani zmulčovat. Na
některých z nich je proto stařina, což
v letošní nové sklizni nebude pro kvali-
tu senáží také moc dobré. Vysoké tep
loty a poměrně málo vláhy nejsou zrov-

na moc příznivé podmínky na výnosy
pícnin na trvalých travních porostech.
Pr ovozy živočišné výroby únorové
mrazivé počasí přečkaly bez větších

problémů. Dodávky mléka nedoznaly

během mrazů znatelné výkyvy. Den
ně si mlékárna odvážela okolo 19,5 tis.
litrů. Horší je to s výkupní cenou. Ješ-
tě v prosinci byla realizační cena za litr

^loupek aŐronoma

V posledním příspěvku jsme hospo
dářský rok zakončili a nyní je třeba
popsat úvod roku současného.

Setí ozimých obilnin nám velmi

významně komplikovali dlouhotr-
vající a intenzivní deště. Vzhledem

k rychlému nástupu a mobilizaci

veškeré potřebné techniky se nám

podařilo nastalou situaci zvládnout
a až na několik hektarů ploch jsme vše

s úspěchem zaseli. Dle zpráv z okol
ních podniků jsme spíše výjimkou.

Sta vy porostů v podzimním ob-

dobí můžeme v souhrnu označit za

průměrné. Například porosty řepky

a ozimého ječmene slibně prospe

rovaly a jevily se jako velmi dobře
založené. Vrásky na čele nám skýtala
pole s pšenicí a s tritikále. Zejména

hony s jílovitou půdou, která svým

nepropustným a vododržným cha-

rakterem nastalou situaci negativně

umocňovala. Vzhledem k deštivé

mu počasí nebylo technicky možné
komplexně ošetřit ozimé plodiny.

Komfortně a v optimálních podmín-

kách došlo k chemickému ošetření

řepky a to jak herbicidně tak i fun-
gicidně a také ozimých ječmenů.

Př emíra sr ážek znemo žňovala
uskutečnění třetích a zároveň úkli-

dových sečí luk. Bude proto nutné
věnovat těmto plochám větší pozor-
nost při jarní přípravě. Věříme, že se
i přes tuto komplikaci podaří udržet
odpovídající kvalitu prvních sečí.

Průběh zim y nemůž eme o zna-

čit za optimální. Absence sněhové

pokrývky a silné holomrazy, které

nastaly zejména koncem měsíce

února osetým plochám absolut-

ně neprospěly. Během loňské zimy

proběhla vegetace ozimů prakticky

bez přerušení. Což mělo podstatný

vliv na rekordních výnosech posled-
ních žní. V současné době těžko

odhadneme, jak se dlouhá pauza

ve vegetaci projeví ve výnosovém
potenciálu ozimů.
ēíslo 1ͬ2Ϭ1ϴVydává:
ZEOS LOMNICE a.s.

K urnovému háji 1276

512 51 Lomnice nad Popelkou

e-mail: info@zeoslomnice.cz

www.zeoslomnice.cz
< 2 >< 3 >9,31 Kč a za celý rok 2017 pak 8,57 Kč
(za rok 2016 to bylo 6,82 Kč). Počínaje
letošním lednem klesla cena o 0,30 Kč
a v únoru o dalších 0,30 Kč a v březnu
rovněž, takže letošní průměr je zatím
8,65 Kč za litr. Podle posledních zpráv
by se ale měl pokles ceny prozatím za-

stavit. Cena zástavového skotu z VKT
také nedosahuje loňské úrovně ze za
čátku roku, kdy jsme za býky tržili až

90kč/kg. Nyní se pohybujeme okolo

65-68 Kč/kg. Obchody s Tureckem,
kam loni převážná část produkce byla
realizována, v letošním roce váznou,
a tak ani březí ČSTR jalovice zatím ne

byly zobchodovány. Na začátku února

jsme naskladnili do rekonstruované
stáje pro suchařky a VBJ na Rváčově
jalovice z vedlejší stáje. Následně na-
stoupila stavební firma JASTAV a začala
demolice objektu, na jehož místě vy-roste nová odchovna jalovic. Budování se nevyhne ani kravín v Syřenově. Zde

bude letos probíhat instalace nového

chlazení a tanku na mléko o objemu
15 tis. litrů mléka včetně rekonstrukce
celé mléčnice a výměny části střechy,
oken a dveří. Součástí bude i zřízení
lepšího zázemí pro obsluhující perso
nál. Farma Rváčov se v letošním roce
opět dostala mezi 5 finalistů v soutěži
Farma roku. Do 10. jubilejního ročníku

bylo celkem přihlášeno 74 farem - 42
ČESTR, 32 Holštýn z celé ČR. Hodnotí
se především kvalita získávaného mlé

ka a výsledky reprodukce. Po loňském
5. místě jsme se letos opět umístili
takzvaně na „bedně“. Obsadili jsme 3.
místo v kategorii ČESTR, a proto patří

poděkování všem pracovníkům a ma-
nagementu této farmy.

Miloš Kubánek

Reg enerační hnojení jsme
úspěšně aplikovali u veškerých ozi-

mých plodin a postupně přechází-

me ke hnojení základnímu. U máku,
který patří mezí významně váp-

nomilné rostliny, jsem se rozhodli

dodat do půdy granulovaný křído-
vý vápenec. Dále jsme přistoupili

k ozdravné kůře u ozimých obilnin

a to v podobě vhodně zvolených

makro prvků obsažených v listovém
hnojivu.

Z hledisk a z astoupení p lodin

v osevním postupu můžeme kon
statovat významné navýšení ovsů

a to jak setého tak nahého na úkor

ozimé pšenice a sladovnického ječ

mene. Velká pozornost a navýšení

výměry u máku se nám v loňském

roce vyplatila. Letos jsme připra

veni u této plodiny aplikovat stejný
postup.

Milan Sedláček

David Kocour

Mimořádné odměny

V loňském roce jsme zavedli pro
pracovníky naší rostlinné výroby

motivační odměnu spojenou s kva

litní výrobou objemných krmiv. Nej
lépe se s touto situací vypořádali ve
Stružinci, v Nové Vsi to stále ještě

nebylo ono. Proto pro letošní rok

2018 tento formát odměn vypisuje-

me znovu. Podmínky jsou stejné, ve

hře je jeden průměrný hrubý mě
síční plat pro každého navíc, kdo se

bude co nejlépe podílet na letošní

výrobě objemných krmiv pro daný

zemědělský úsek. Vyhodnocení

bude provedeno koncem letošního

roku a bude tedy jen na Vás, jak se
s touto výzvou znovu poperete.

Jiří Lacina

sývoj výkupní ceny mléka͘

7,287,08

6,756,79

6,366,376,326,37

6,69

6,95

7,298,57

7,668,088,158,318,328,488,508,68

8,979,19

9,289,31

456

78910


Výkupní ceny mléka v

2016

2017

2018
Výsledky hospodaření společnosti za rok 2017
Hospodaření naší společnosti se za rok

2017 vyvíjelo vcelku dle našich před

pokladů. Propad cen mléka se koneč
ně zastavil, výnosy v rostlinné výrobě
dopadly dle očekávání a na úseku ob
chodu a služeb jsme si také polepšili.
Obecně můžeme říci, že celý loňský
rok po stránce hospodářské a finanční
dopadl velice dobře.
V r ostlinné výrobě meziroční struk-

tura pěstovaných plodin doznala jen
dílčích změn. Plochy ozimé řepky z
důvodů vyzimování mírně poklesly,
naopak jsme navýšili cca o 10 % výmě

ru obilovin. V osevním postupu se tak
po dlouhé době znovu objevil oves.
Rozšířili jsme výměru máku, naopak
kvůli vyšším meziročním zásobám a

ukončení výroby mléka na kravínu v
Nové Vsi poklesly plochy silážní kuku-
řice. Hektarové výnosy nosných plodin

dopadly na měnící se podmínky roku
2017 velmi dobře.

Výr oba objemných krmiv pro po-
třeby živočišné výroby proběhla na-

vzdory proměnlivému počasí také
vcelku úspěšně. Požadovaná kvalita senáží byla znovu dosažena na úseku

zemědělství Stružinec, na Novovesku
došlo po několika letech také konečně
ke zlepšení. Podobné to bylo i u výro-
by kukuřičné siláže, kde jsme však bo
jovali v některých lokalitách s poškoze
nými porosty od černé zvěře.

V živ očišné v ýrobě se v r oce
2017 konečně zastavil propad v re
alizačních cenách mléka a postup-
ně nastalo jeho výrazné oživení.

V roce 2016 jsme tuto surovinu
prodávali v průměru za 6,87 Kč/lt,

loni po několika letech za 8,58 Kč/lt.

Denní dodávky se nám v roce 2017
podařilo i po uzavření kravínu v Nové
Vsi stabilizovat na úrovni 19.500 lt. Vý-
razně meziročně stoupla i užitkovost
našich dojnic (o cca 9%). Potěšující je
i další snížení jednotkových nákladů

na výrobu mléka na obou současných
provozech na Rváčově a Syřenově
včetně zvýšení produktivity práce.

V oblas ti prodeje zvířat v loňském

roce znovu dominoval náš velkoka
pacitní teletník v Nové Vsi. Na tomto
provozu se stále daří udržet dobrou ekonomiku odchovu zvířat, udržovat
slušné průměrné denní přírůstky a do

sahovat přijatelného procenta úhynu
zvířat. Po předchozích letech již neby-
ly realizační ceny tak vysoké (nižší po-

ptávka z Turecka + dopady změn mě

nového kurzu). Tvorba zisku na tomto

provozu v roce 2017 byla i tak velmi
přijatelná.

Na úsek u obchodu a sl užeb se

oproti roku 2016 dařilo také o něco
lépe. Všechna jeho střediska vykázala
ziskové hospodaření, výrazného zlep-
šení dosáhlo však jen středisko Pro
deje zemědělské techniky. V oblasti

tvorby tržeb to bylo podobné. K nej
většímu rozdílu došlo pouze na stře
disku Prodeje zemědělské techniky,

kde jejich meziroční bilance vzrostla

o necelých 50 %. Na tomto výsledku
se podílel jak prodej nových strojů,
tak prodej širokého sortimentu zboží
a náhradních dílů. Většina zemědělské
klientely v naší oblasti z důvodu oživo
vání cen mléka přestala omezovat své
investiční záměry a na odbytu to bylo
výrazně znát.
Konečný hospodářský výsledek podniku za rok 2017 před zdaněním dosáhl zisku ve výši 10.975 tis.Kč, po zdanění pak
zisk klesl na úroveň 8.956 tis.Kč.

Výsledky rostlinné výroby
Tržb y v rostlinné výrobě (RV) v roce
2017 dosáhly výše necelých 24 mil.
Kč, což je o cca 3 mil. Kč méně než

v roce 2016. Důvodem byl pokles trž-
ních cen u některých komodit, ale pře
devším přesun řady prodejů (v rámci

obchodních kontraktů) až do prvního
pololetí 2018 (řepka …). Hektarové
výnosy většiny plodin byly v rámci na-
šich půdních a klimatických podmínek
opět na velmi dobré úrovni. S přijatel-

ným ziskem se v loňském roce dařilo
realizovat většinu obilovin a mák. Na
opak řepka po řadě let skončila v mír-
né ztrátě (propad tržní ceny).

Výsledky živočišné výroby
Tržby v živočišné výrobě v roce 2017

dosáhly hranice necelých 93 mil. Kč,
což je o cca 8 mil. Kč více než v roce

2016. Přes 61 mil. Kč z tohoto obje-
mu tvořil prodej mléka. Jeho meziroč-

ní produkce na jedné straně poklesla

o necelé 2 % (především z důvodů

ukončení výroby na dlouhodobě ztrá
tové vazné stáji v Nové Vsi, kterou však

podstatným způsobem vykompen

zoval nárůst produkce na provozech

Syřenov a Rváčov). Na straně druhé
meziroční růst realizační ceny mléka
(cca o 25 %) pak přinesl zvýšení tržeb

Středisko 330
Začátkem si dovolím v rychlosti zhod-

notit uplynulý rok 2017 na středisku

Prodeje a servisu ZT. Podařilo se mám

ho dokončit v nastaveném tempu a
dosáhnout nejvyšších tržeb (přes 30
mil. Kč) v již více jak 10leté historii, kdy

se zabýváme prodejem zemědělské
techniky, náhradních dílů a ostatního
navazujícího zboží. Zákazníkům jsme
prodali traktory Valtra N163, Valtra
A83 a Valtra N154 s lesní kabinou, dále

rozmetadla průmyslových hnojiv, vel
ké těžké luční smyky, návěs a obraceč
píce. Co se nám na druhé straně nepo
vedlo, je snížit stavy pohledávek. Tam
máme ještě značné rezervy, a proto v

letošním roce budeme pracovat na je
jich podstatném snížení.

Cht ěl bych tímto poděkovat všem
zaměstnancům napříč celým podni-kem, zákazníkům a našim příznivcům za dosažený hospodářský výsledek.

Zač átek letošního roku zatím po-

kračuje v duchu roku 2017. Podařilo
se nám meziročně navýšit tržby za
období 1.–3. 2018 o 1 284 000 Kč.

Celkem máme zatím prodáno zboží za

7 929 000,- Kč. V letošním roce jsme
již zákazníkům předali Valtru N174,
plošný mulčovač, přesné rozmetadlo

průmyslových hnojiv, diskový podmí-
tač a rozmetadlo statkových hnojiv.
Prodej náhradních dílů se podílel na
meziročním navýšení cca 450 000,-
Kč. Což je velice pěkný výsledek, který
věřte, není tak snadné dosáhnout. Teď
nás bude společně čekat příprava na
zajištění sezóny sklizně pícnin.

Radek Fejfar

< 4 >< 5 >
o více jak 11 mil. Kč. Prodej zvířat

včetně odchovu ve mzdě (VKT) již ne
byl tak výrazný jako v předcházejícím

roce (vývoz zástavu, prodej chovných
jalovic ...). I přesto přinesl do celopod
nikového rozpočtu necelých 26 mil. Kč
(v roce 2016 to bylo cca 30 mil. Kč).

Výsledky obchodu a služeb

1) Prodejna hospodářských potřeb

(bývalý sklad ND Olymp)
• prodej náhradních dílů, pneumatik

a pohonných hmot
• prodej zboží se zaměřením na cho-vatele, zahrádkáře a domácí kutily včetně nabídky ochranných pomů-cek, oděvů a obuvi

• roční tržby dosáhly hranice

29,3 mil. Kč (loni 28 mil. Kč)
• od poloviny roku 2017 tento provoz prochází postupnou rekonstrukcí s cílovým modelovým řešením po vzoru maloobchodní prodejny. Ná-

klady spojené s touto rekonstrukcí,

výbavou, změnou vytápění (plyn)

a přechodem na nový sortiment
zboží dočasně ovlivňují jeho hospo

dářské výsledky

• hosp. výsledek: zisk 178 tis. Kč

2) Dílna Olymp
• opravy zemědělských strojů a zaří-

zení, renovace a opravy koreb silnič-

ních sypačů a cisteren
• soustružnické a klempířské služby

• servis dojení fi FARMTEC a WESTFA-
LIA, montáže stájových technologií,

servis chlazení

• prodej technických plynů
Záměry naší společnosti v roce 2018
Hospodaření naší společnosti se bude
v letošním roce i nadále vyvíjet v sou-
ladu s přijatou strategií rozvoje na ob

dobí 2016-2020 schválenou našimi ak-
cionáři na valné hromadě v roce 2016.

V r ostlinné v ýrobě bude me po -
kračovat v realizaci opatření, které

souvisejí s výrobou kvalitních objem

ných krmiv a s adaptací na současné

klimatické podmínky v oblasti produk-

ce obilovin, řepky, máku a kukuřice
včetně protierozních opatření. Mok-
rý podzim nám, stejně jako většině
jiných zemědělců, neumožnil výsev
všech plánovaných ozimých plodin.
Ve spojení s několika týdny holomrazů
v období února a března tak očekává-

me meziročně nemalé ztráty na vý-

nosech. To se bude týkat především
obilovin a části ploch ozimé řepky.
Jarní osevy tak doznávají podstatných

změn, abychom tyto negativní dopady
co nejvíce eliminovali.
V živ očišné výrobě v oblasti pro-

dukce mléka navazujeme na úspěšný

loňský rok, kdy se nám po ukončení
výroby na vazné stáji dojnic v Nové Vsi

nad Popelkou společně s dosavadními
investicemi a stabilizací krmivové zá
kladny v Syřenově, podstatně zlepšila

jeho celková ekonomika. Cenový vývoj

u této komodity bude mít letos bohu-
žel opět klesající tendenci, neměl by
však překročit hranice, které by nás
během roku podstatně omezovaly.

V oblasti odchovu a prodeje zástavo
vých zvířat by meziročně neměly být
také výraznější rozdíly, byť nám i na

dále klesá na VKT poměr mezi odcho
vem vlastních a cizích zvířat ve „mzdě“.

Cenové relace bude ovlivňovat přede
vším úroveň zahraniční poptávky a od
loňska i kurz české koruny vůči euru.

Na úsek u obchodu a služeb letos

pokračujeme v další etapě rekon
strukce správní budovy, skladu a dílen
v sídle naší společnosti. Cílem tohoto
záměru je především další rozšířová
ní nabídky zboží u bývalého skladu
náhradních dílů (prodejna hospodář-
ských potřeb), optimalizace využití
a potřebného vybavení prostoru dílen
pro zakázkové a opravárenské činnos-
ti. Středisko prodeje zemědělské tech
niky pak bude chtít zopakovat ve svých
výsledcích úspěšný loňský rok. Mimo
toho se budeme ve stejném areálu letos spolupodílet, ve spolupráci se společností E.ON, na výstavbě nové
čerpací stanice CNG.

Investice
V letošním roce máme stejně jako

v minulých letech naplánované inves
tiční záměry, vycházející z aktuálních

potřeb výrobního a obchodního zamě
ření naší společnosti. Z těchto důvodů
nás letos opět čeká nákup zemědělské
půdy, rekonstrukce stáje jalovic na

provozu Rváčov (dotace 30% z PRV),
výměna technogie chlazení a identifi-

kace na kravíně VKK-320 Syřenov (do

tace 30% z PRV) spojená se stavební
rekostrukcí mléčnice a strojovny, poří-
zení nové cisterny (dotace 65% z FŽP)
a nákup řady dalších strojů/technolo
gií především do zemědělské výroby.
Celkový rozsah plánovaných investic

se bude v roce 2018 pohybovat, včet-
ně započtení investičních dotací, na
hranici 22 mil.Kč, z čehož cca 55%
bude kryto bankovními úvěry.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK

2018 JE NAPLÁNOVÁN NA ÚROVNI
7 MIL. KČ ZISKU PO ZDANĚNÍ.

Závěr
Jak je z výše uvedených informací vi
dět, ani letos si neklademe malé cíle.

S rozmary přírody a komoditního trhu
(mléko …) se postupně učíme žít, naše
podnikatelské zaměření stále vylepšu-

jeme a zdokonalujeme. Po roce 2020
nás čekají velké změny v zemědělské
politice EU (snížení dotací, další EKO

omezení …). Kdo nebude připraven,

tomu se moc dobře nepovede. Proto v
posledních letech intenzivně investu-jeme, neefektivních aktivit a činností
se zbavujeme, vytváříme si zdroje pro

nové podnikatelské záměry a samo
zřejmě i pro Vaše odměňování. Za loň-
ský rok se výše průměrných hrubých

měsíčních mezd v našem podniku

pohybovala cca na hranici 110 % ve
srovnání s průměrnou hrubou měsíční

mzdou v celém zemědělském odvětví
naší republiky. V oblasti dalších vel-
kých investičních záměrů nás během
příštích 5 let čeká především další

modernizace provozu Syřenov, Rváčov
a areálu na „B“ v Nové Vsi. V Syřenově se
to bude týkat především rekonstrukce
mléčnice s příslušenstvím a zázemím
pro ošetřovatele na kravínu VKK-320.
Po letošní demolici bývalé senážní
věže pak bude následovat přístavba
porodny pro navýšení kapacity dojnic,
VBJ a telat včetně prodloužení součas-

né dojírny, výstavba statkového hno
jiště a další jímky na kejdu/hnojůvku
a vyasfaltování vybraných komunikací.
Na Rváčově po dokončení letošní re

konstrukce jalovic potřebujeme také
vyasfaltovat a v plánu je i druhý kry-
tý silážní žlab. Velký rozsah změn nás
čeká i na provozu „B“. Během příštích
několika let zde vyroste statkové hno-
jiště, nový mléčný a rostlinný pavilon
a několika komorový senážní žlab.
Zázemí novoveských krmivářů se tak
postupně přestěhuje z provozu na „A“
do areálu teletníku. Součástí pak bude

i vybudování nové baterie na sklado-
vání krmných směsí a nasazení samo

chodného krmného vozu. Pokud bu-

deme schopni pravidelně zopakovat
výsledky loňského roku, neměla by to
být pro nás vůbec žádná utopie.
Ing. Jiří Lacina, předseda představen-

stva
Výsledky hospodaření vybraných úseků

Investiční činnost v roce 2017
Investiční činnost v roce 2017 dosáhla hranice 24 mil. Kč. Největší podíl v ní
představovala rekonstrukce stáje Rváčov pro suchostojné dojnice (28 %), re
konstrukce topení v areálu sídla společnosti (14 %) a nákup zemědělských po
zemků (32 %). Zbytek pak zahrnovalo pořízení strojů/technologií především do
rostlinné a živočišné výroby. Rekonstrukce stáje Rváčov, část nákupu půdy a re
konstrukce topení byly hrazeny bankovními úvěry, ostatní investice jsme pořídili
z vlastních zdrojů.

Závěr
Jak je z výše uvedených výsledků vidět, nevedli jsme si vloni vůbec špatně. Ka
ždý pracovník naší společnosti se na nich v rámci svých možností podstatným
způsobem spolupodílel, za což Vám náleží velké poděkování a věřím, že se nám
v roce 2018 podaří něco podobného znovu zopakovat.
Ing. Jiří Lacina, předseda představenstva
• roční tržby dosáhly hranice 7,4 mil. Kč

(loni 7,4 mil. Kč)

• hosp. výsledek: zisk 326 tis. Kč
• stejně jako prodejna hospodářských

potřeb prošel tento provoz za po
slední rok řadou změn (přemístění

servisu a skladu dojení, přechod

na plynové vytápění, výměna oken
a osvětlení, zateplení, malířské prá-

ce …)
3) Prodej a servis zemědělské techniky
• tento provoz se zabývá více jak

10 let prodejem a servisem finských
traktorů VALTRA, celého sortimentu strojů společnosti TOPAGRI, KUHN

CENTER CZ, KVERNELAND GROUP
a dalších výrobců včetně prodeje
náhradních dílů na většinu zeměděl
ských strojů na českém trhu, senáž-
ních vaků, plachet, ale i řady dalšího

spotřebního zboží
• roční tržby přesáhly hranici 31 mil. Kč

(loni 21 mil. Kč)
• hospodářský výsledek: zisk 1.068

tis. Kč

4) Obchod s nakoupenými komodi-

tami
• tato obchodní činnost se u nás zača-la plně rozvíjet od druhého pololetí 2014
• pomohla nám získat nové možnosti především v oblasti obchodní spo-lupráce se soukromými zemědělci

v našem regionu
• z důvodů vysokých obchodovaných objemů těchto komodit se dostá-váme do příznivějších cenových úrovní, což nám zvyšuje efektivitu
i u vlastní zemědělské výroby (lev-

nější komponenty do krmných smě

sí, průmyslová hnojiva, osiva, pro
středky pro ochranu rostlin …).
• Za rok 2017 dosáhly tržby u této činnosti necelých 23 mil. Kč (loni

24 mil. Kč)

• hosp. výsledek: zisk 742 tis. Kč

< 6 >

Přispějeme našim zaměst-

nancům na životní pojiště

ní i penzijní připojištění

Na sklonku loňského roku jsme Vás

již informovali, že se naše společ

nost také rozhodla podpořit penzij-
ní a životní zajištění svých zaměst-

nanců. Týká se to zaměstnanců

s pracovní smlouvou na dobu neur-

čitou, platnou minimálně jeden rok
od nástupu zaměstnance.
Jedná se o příspěvky na produkty:
1. Životní pojištění – někteří za-
městnanci již mají příspěvek za

městnavatele (týká se to většinou

Pojišťovny KB a pojistných smluv

z roku 2004 a 2005) – zde není tře
ba nic činit. Zaměstnanci, kteří mají
uzavřené životní pojistky bez pří-

spěvku zaměstnavatele, nechť se
dostaví do své pojišťovny a oznámí

možnost příspěvku od zaměstnava

tele. Pokud máte zájem o uzavření
životního pojištění, informujte nás

a pojistnou smlouvu s příspěvkem

sjednáme. Zaměstnavatel - firma

ZEOS LOMNICE a.s. navrhuje pří-
spěvek 4.000,- Kč ročně.

2. Penzijní připojištění (nebo do-
plňkové penzijní připojištění) – za-

městnavatel nově navrhuje příspě-

vek ve výši maximálně 6.000,- Kč

ročně. Kontaktujte, prosím, svoji

pojišťovnu a dodatkem sjednejte

souhlas s příspěvkem zaměstna-
vatele ZEOS LOMNICE a.s., IČO:

25297473. Pro ty, kteří nemají sjed-
nané žádné penzijní připojištění
a projeví zájem o příspěvek zaměst-

navatele, lze sjednat schůzku s Čes

kou spořitelnou, Komerční bankou
nebo NN Pojišťovnou.

Všechn y Vaše nutné dokumen-
ty od pojišťoven pro přispívání za
městnavatele ZEOS LOMNICE a.s.
(číslo účtu pro platbu, variabilní

a specifický symbol) doručte do síd-

la firmy, Olymp - mzdová účtárna,
kancelář č. 8. Bližší informace na

tel. 481 672 096. Do 30. 6. 2018

budeme tyto dokumenty sumarizo

vat a ve druhé polovině roku 2018

začneme příspěvky hradit dle jed
notlivých smluv na Vaše účty.

Sklad ND a dílna

V minulém vydání ZEOSÁKU jsme psa-
li o probíhající rekonstrukci v budově

Olymp, především se změnou paliva

na zemní plyn a modernizací topného
systému.

Uplynulá zima potvrdila, že investi-
ce byla správná a změna přinesla sní-

žení nákladů na teplo a teplou vodu
a díky regulovatelnosti zlepšila i pra-
covní prostředí.
Inst alace s tropních sála vých t op-

ných těles na dílně Olymp umožnila
demontáž starých spirálových radi-
átorů a všech nástěnných rozvodů.
V celé dílně se vyměnila okna, proved
la rekonstrukce a posílení osvětlení,

vymalovalo se. Na dílně se po letech
zřetelně „vyjasnilo“, zlepšilo se pra
covní prostředí a myslím, že i nálada.

Nadále se investovalo do prodej-

ního skladu MTZ. Instalovaly se nové
prodejní stojany a regály, postupně
se revitalizují ty stávající. V souvislosti
s inventurami se podařilo v počítačo
vém systému vytvořit položky na veš
keré zboží, které je skladem. Sortiment
zboží neustále rozšiřujeme a aktuální
nabídka pro zákazníky obsahuje:

• RUČNÍ NÁŘADÍ A NÁSTROJE

• SVAŘOVACÍ MATERIÁLY

• DROGISTICKÉ A PAPÍRENSKÉ ZBOŽÍ

• PRACOVNÍ RUKAVICE

• TEXTILNÍ A NETKANÉ UTĚRKY

• HOSPODÁŘSKÉ NÁŘADÍ

• AUTOKOSMETIKU
• OBALOVÉ STREČOVÉ FOLIE, PYTLE, ZAKRÝVACÍ PLACHTY

• LOŽISKA

• GUFERA

• KLÍNOVÉ ŘEMENY

• HADICE

• ELEKTROMATERIÁL 12/24/250/400 V

• SPOJOVACÍ MATERIÁL (šrouby, vru-

ty, hřebíky)

• NÁHRADNÍ DÍLY NA ZEMĚDĚLSKOU

I KOMUNÁLNÍ TECHNIKU

• POMŮCKY PRO PRÁCI V LESEHRAČ-

KY ZNAČKOVÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECH

NIKY

• PROVOZNÍ KAPALINY A TECHNICKÉ

OLEJE

• BAZÉNOVOU CHEMII

• POTRAVINÁŘKÉ OLEJE FABIO PRO-

DUKT

• KONZUMNÍ BRAMBORY, CIBULI,
MÁK, KMÍNPRO ZAHRÁDKÁŘE A PĚSTITELE:

• SUBSTRÁTY

• MULČOVACÍ KŮRU

• SEMÍNKA KVĚTIN A ZELENINY

• HNOJIVA

• PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PRO CHOVATELE

• ZRNINY

• ŠROTY

• KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI

• POTŘEBY PRO CHOV

PRODÁVÁME

• POHONNÉ HMOTY

• ADITIVA

• OLEJE

• HUTNÍ MATERÁLY

Cílem je v ytvořit plnohodnot -

nou prodejnu hospodářských potřeb
a zboží, kde každý, kdo tráví aktivně
volný čas nebo se „jen“ stará o svůj

domov a zahradu, najde vše, co potře
buje.

Ro zhodně nebudeme vždy nejlev-
nější, protože v době nepřeberné na-

bídky supermarketů a internetových
e-shopů to ani není možné. Přesto
vědomí, že se naše peníze přes tržbu

prodejny vrací zpět do ZEOSU a čás-
tečně přispívají k rozvoji firmy, by nás
mělo těšit. Dobrý hospodář ví, že pe
níze mají zůstat DOMA.

Čeká nás ještě mnoho práce, kte-

rou pokud ve shodě společně svědo
mitě vykonáme, tak přinese užitek fir-
mě i nám zaměstnancům.
Všem, k teří t o vnímají podobně,
děkuji a fandím.

Jiří Dudek


Zeosak 1 2018

PDF file: Zeosak_1_2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz