DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zápis výboru září 2017

Zápis výboru září 2017
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a1k2

Velikost PDF souboru:
212.35 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/1k2.pdf
Stažení: Zápis výboru zá…í 2017.pdf

Datum uložení souboru:
01. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zápis výboru září 2017.pdf:


Z Á P I S NÁVRH
ze zářijové schůze výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem,

konané dne 4. září 2017
Přítomni:
Členové výboru MO ČRS v Kostelci n. Labem: Ladislav Kec, Vladimír Petržílka, Roman
Reichstädter, Václav Růžička, Jaroslav Šulc, Václav Truhlařík, Václav Vránek
Omluven: Stanislav Kroužel ml.
Hosté: za komise Josef Vnouček, Mirek Nosil a Martin Dohalský
K prvnímu bodu jednání (porada členů rybářské stráže) byli přizváni všichni porybní, ale

přišel jen Václav Krupka

Program jednání schůze
1.Porada členů rybářské stráže – vyhodnocení situace na revírech po letních kontrolách
2.Kontrola správnosti textu v zápisu červnového jednání výboru
3.Plnění úkolů ze zápisu červnového jednání výboru

4.Různé
Ad 1. Porada členů rybářské stráže – vyhodnocení situace na revírech po letních

kontrolách
Vedoucí rybářské stráže V. Truhlařík výbor seznámil s průběžným stavem uskutečněných
kontrol do konce srpna. Na RMV jich proběhlo 49, na ostatních (krajské vodě) revírech 785,
což je s ohledem na celkový roční limit uspokojivý výsledek. Vedle standardních (denních)
byly provedeny i dvě noční kontroly za účasti šesti porybných.
Výbor konstatoval:
postupně se zlepšující stav v dodržování rybářského řádu, kdy již nedochází k hrubým
přestupkům. Nejčastějším důvodem odebrání povolenky je lov po skončení denní doby
lovu (přesto, že se toleruje překročení o 15 – 20 minut)
zásadním problémem je občasné pytláctví na Konětopech, na Lhotě i na přístavu, kdy se
setkáváme s profesionálně nastraženými sítěmi, či lovem do vrší. Protože je krajně
obtížnou přistihnout pachatele – zřejmě cizince, výbor pověřuje předsedu, aby tuto otázku

otevřel na poradě předsedů
na Lhotě byl jeden případ, kdy správce R. Nedvěd hlásil pokračování rybolovu rybářem i
po otevření pokladen. Výbor pověřuje místopředsedu, aby podle SPZ toho rybáře
identifikoval a přestupek postoupil příslušné komisi k potrestání
máme nepotvrzené informace, že Petr Guzi nemíní v činnosti člena RS dál pokračovat.
Pokud skutečně skončil, je třeba prostřednictvím jednatele vrátit pověření a odznak RS
tomu orgánu, který je vydal. Pokud hodlá jen na cca 18 měsíců přerušit činnost, pak je to
řešitelné tím, že nedostane zdarma krajskou povolenku v roce 2018 pokud do doby
ukončení činnosti v roce 2017 nemá alespoň 30 kontrol. A – při další nečinnosti v roce
2018 – ztrácí nárok na zdarma krajskou povolenku na rok 2019. Probere to s ním detailně
vedoucí RS a podá výboru zprávu v říjnu
podobně – i když ze zdravotních důvodů, se snížila kontrolní činnost Vaška Dohnala.
Výbor si naopak velmi cení jeho obětavosti při likvidaci jarní virémie a má zájem, aby ve
své kontrolní činnosti na Lhotě (i s ohledem na dostupnost) dál pokračoval. Probere to
s ním detailně vedoucí RS a podá výboru zprávu v říjnu
vedoucí RS bude kontaktovat kolegu rybáře, který si pronajal od majitele pozemku část
západního břehu Ovčár k postavení sice mobilního, ale stabilního přístřešku vedle
zaparkovaného auta. Tímto svévolným postupem fakticky obešel § 14 vyhlášky č.
197/2004 Sb. v odstavci (4), který říká, že „Místa k lovu nesmí být vyhrazována“. Tímto si
přece volně přístupnou část břehu Ovčár fakticky vyhradil pro vlastní potřebu. Je na
zvážení vedoucího RS, zda při jednání s kolegou, který takto postupuje, se podle jeho
reakce spokojí pouze s napomenutím a neprodleným (v řádu hodin) uvolněním zabraného
úseku, anebo – s ohledem na zjevnost přestupku a neochotu závadové jednání v dohledné
době ukončit – mu rovnou odebere povolenku a předá ji kárné komisi k dalšímu řízení
pokračující nepořádek především na Křenecké tůni, ale i jinde, a to přesto, že jsou všude
rozvěšené igelitové pytle. Výbor se rozhodl, že i když není možné vše připsat na úkor
rybářů, ale jde o odpadky i od tisíců letních rekreantů, bude nezbytné ke konci sezony
(předběžně v sobotu 4. listopadu) uskutečnit mimořádnou brigádu a zajistit svoz odpadků
nejlépe do sběrného dvora. Brigády, jejichž organizací jsou již pověřeni Václav Vránek,
Ladislav Kec a Jiří Kokšál, se v tomto smyslu rozšíří na celý revír (včetně přístavu pod

cukrovarem)
samostatně bude nutné řešit se starostou úklid na pláži u bývalé restaurace pod

kosteleckým jezem
výbor zvažuje možnost nasazení potápěčů kvůli občas nastraženým pytláckým sítím.
Pověřuje J. Vnoučka, aby přinesl na říjnové jednání výboru cenovou kalkulaci takového
případného zásahu (náklady na dopravu, plnění lahví, hodinová taxa při výkonu činnosti
apod.).
Ad 2. Kontrola správnosti textu v zápisu červnového jednání výboru
Zápis byl schválen v rozeslaném znění beze změny.
Ad 3. Plnění úkolů ze zápisu červnového jednání výboru
Stav plnění úkolů je následující:
a již spuštěné internetové stránce www.rybari-kostelec.cz nejsou aktualizovaná

data, a sice
* chybí zápis/usnesení z poslední výročky (2017)
* na home page jsou rok stará data o členstvu
* v aktualitách není informace o obnově rybaření na Lhotě včetně Dohody o užívání

revíru
* v rubrice NÁŠ REVÍR nejsou aktuální DODATKY schválené 17. 2. 2017

* chybí výborové zápisy z roku 2017
* u rybářské stráže jsou nepřesně vymezeny revíry
* v seznamu členů výboru chybí Ladislav Kec, nově třeba zařadit Ing. Bohumilu Chalupu
a promítnout další změny vč. rybářské stráže tak, aby odrážely aktuální stav
* bude zde umístěna také informace o místě vyčleněném pro držitele průkazu TP/TTP (na
vápně, malém rybníku apod.) s upozorněním, že jde o záměrné vymezení místa k lovu jen
pro tělesně handicapované osoby. Pokud již na vyhrazeném místě snad bude lovit rybář
bez průkazu TP/TTP, je povinen toto místo v případě, že dorazí držitel průkazu TP/TTP,
neprodleně uvolnit (pokud se nedohodnou jinak), většinou jsou tam dvě lovební místa.
Jinak pro držitele průkazu TP/TTP platí zásada, že „kdo dříve přijde, ten dříve mele“.
ýbor ukládá: Aktualizaci stránky zajistit nejpozději do 12. 6. 2017

Odpovídá: jednatel
ltav: vzhledem k nepřítomnosti jednatele byla kontrola plnění přesunuta na říjnovou

schůzi
Pokud jde o kooptaci do výboru MO ČRS a přerozdělení úkolů, vzhledem k absenci
Ing. Bohumila Chalupy a jednatele byl tento bod stažen z programu zářijového jednání
a bude projednán na říjnovém jednání.

Ad 4. Různé
4.1Požadavek na non stop povolení lovu sumců na RMV – vyhodnocení připraví ředitel

závodu na říjnovou schůzi
4.2Výbor je připraven projednat žádost p. Spilky o odkup pozemku 8 m2 na Starém
Labi, ale až poté, co bude znát cenu na základě odhadu znalce. Vzhledem k extrémně
nízkému úřednímu odhadu (cca 50 Kč), který – i po zvážení, že jde o zátopové území,
výbor s úředně stanovenou cenou nesouhlasí a pověřuje místopředsedu výboru jednáním

s panem Spilkou o cenu
4.3Vydání opatření obecné povahy k Ovčárům
Předseda seznámil výbor s dodatečným vyjádřením k Vydání opatření obecné povahy č.
13/2017, týkajícího se vytyčení dráhy pro vodní lyžování na Ovčárech. Proti minulosti
nedochází ke změnám – aspoň to není z textu či plánku rozmístění bójí patrné, ale pokud
ano, je třeba hledat nový kompromis s ohledem jak na bezpečnost plavců – rekreantů, tak

zájem rybářů
Výbor ukládá: předsedovi a hospodáři vstoupit do jednání s lyžaři, resp. se správcem
areálu a podat informaci na říjnovém jednání výboru.
4.4Na předsedu se obrátili zástupci občanů Třeboradic ohledně RIA výstavby drtičky
stavebního odpadu v bezprostřední blízkosti teplárny. Z dokumentace plyne, že riziko
kontaminace Mratínského potoka úniky závadných látek je minimalizováno stavebně
technickými opatřeními (zádržné vany)
4.5Korespondence z MZE bude zasílána přímo na hospodářee protože se opakují případy,
že nebyla na MO doručeny i zásadní dopisy
4.6Hospodář neprodleně využije slevy v Mountfieldu ke koupi benzínové sekačky
k průběžné úpravě parkoviště (cena po slevě do 8 tisíc Kč).
4.7Na příští schůzi bude zařazen bod příprava na hospodářské prověrky (dořešení
funkce pokladníka atd.).
4.8Závody v přívlači na Malém rybníku, vyhlášené na sobotu 2. září, musely být
zrušeny pro malý zájem, kdy startovné by ani zdaleka nepokrylo náklady na hodnotnou
cenu. Cena (kvalitní vláčecí prut) se převede na jarní závody, prut je do té doby uschován
u V. Vránka. Pro jistotu – s ohledem na přísnější úpravu lovu na Malém rybníku – bude
jednak na boudě, jednak na panelu přímo u Malého rybníka vyvěšeno znění příslušné části
Dodatků (viz příloha také zářijového zápisu)
4.9Vzhledem k omezenému počtu konání výborových schůzí před výroční členskou schůzí
požádal předseda všechny členy jak výboru, tak komisí, aby si včas připravovali jak
bilanční část za svůj úsek, tak i program pro příští roky pro případ, že ve volbách

dostanou potřebnou většinu hlasů
4.10Příští schůze výboru se koná v pondělí 2. října od 18 hodin.
Příloha: DODATKY pro možnost vykonávat rybářské právo na části RMV č.

411 145

Zapsal: J. Šulc
DODATKY pro možnost vykonávat rybářské právo na části
RMV č. 411 145(schváleno na jednání výboru MO ČRS v Kostelci nad Labem 3. dubna 2017)
Bod 9. Lov dravců na Malém rybníku na Starém Labi je od pátku 1. září 2017
povolen jen za těchto podmínek:
ooe možno použít všech v rybářském řádu povolených

způsobů lovu
oPři lovu na živou či mrtvou nástražní rybku musí mít tato
nejméně 15 cm (pokud nemá delší zákonnou míru)
oNástražní rybku či rousnici apod. lze nastražit pouze na
jeden jednoháček s odstraněným protihrotem
oTotéž platí při lovu vláčením, kdy wobler či třpytka apod.
mohou být osazeny nejvýše jedním trojháčkem, ale i ten

musí mít odstraněné protihroty
oV případě, že rybář loví metodou „Chyť a pusť!“, a uloví
mírového candáta, vrátí ho zpět do Malého rybníka, kdežto
všechny ostatní dravce vrátí tam, kam to bude mít nejblíže –
buď do Velkého rybníka, či do hlavního toku Starého Labe
oV případě, že se rybář rozhodne si mírovou dravou rybu
ponechat, v zápisu do povolenky jasně vyznačí, že byla
ulovena právě na Malém rybníce (např. zkratkou MR).

Václav Růžička, hospodář MO ČRS


Zápis výboru září 2017

PDF file: Zápis výboru září 2017.pdf

Z Á P I S - NÁVRH© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz