DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Deník

Deník
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a1P2

Velikost PDF souboru:
973.4 kBVíce informací najdete zde:
www.spadia.cz/SiteCo…/Denik.pdf

Datum uložení souboru:
17. 07. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Denik.pdf:


REPORTÁŽ | Na vlastní k?fi

I léka? v laborato?i nám m?že

fachránit život
ANTONtN bACKÝ

Ostrava
– V rolích pacient?

p?icházíme s n?kter)-21(ými lé

ka?i do styku p?ímo, s jinými
zprost?edkovan? a vlastn?
se s nimi v?bec nepotkáme.
P?esto jsou pro ná\022 nemén?
d?lefití a také jim vlastn?

vd??íme za mnohé. N)11(ez?ídka i
za sv?j fivot.

Laborato? patologie Ben La
bor s.r.o., která sídlí v)15(e blezské

Ostrav? nad Bazaly, poskytuje

slufby v rozsahu cel\203ho spek-

tra oboru patologie. O tomto

oboru medicíny toho vím

opravdu jen minimum, spíše

jen z detektivek, v pam?ti

mám ješt? scénu z

jednoho dílu popu

lárních „Básník?“,

kdy se mi vybaví

skupina studen

t? a mrtvola na
pitevním stole.

V pracovnách

laborato?e Ben

Labor m? pohled

na nic podobného

ne?eká. Její zam?stnanci

pomocí mikroskop? a dalších
p?ístroj? zkoumají a následn?

diagnostikují vzorky odebrané

z orgán? a tkání li\205ského t?la

zaslané z gynekologických,

chirurgických, gastroentero

logických, ortopedických a

dalších odborných ambulancí
i opera?ních sál? ne\255ocnic.

„Ro?n? provedeme p?es 14

tisíc bioptických, asi dva

tisíce negynekologicko-cy-

tologických a kolem 40 tisíc

cervikovaginálních vyšet?ení,“

?íká MUDr. Vladimír Ben?ík,)10(
vedoucí laborato?e.

Milimetrové vzorky

Laboratorní technika a

diagnostika se za \215oslední

roky velmi zlepšila, pracuje

se s milimetrovými\030vzorky

gastrointestinální\201o traktu,

nádor? prsu i v?tšími z k?fe

a velkými z opera?níh\001 mate

riálu, kde p?ichází t?eba celé

orgány. „V gynekologické pé?i

jsme jako laborato? za?azeni

Ministerstvem zdravotnictví

do Programu screeni\020gu kar

cinomu d?lofního hrd\023a pro

prevenci rakoviny d?lofního

?ípku. Museli jsme\030splnit

podmínky Komise Minister

stva zdravotnictví ?R, které \022e

týkaly personálního \001bsaze

ní, v?cného a technického

vybavení, minimálního p\001?tu

provád?ných gynekologicko
-cytologických vyšet?ení, organizace vnit?ní \016ontroly a
zp?sobu vydávání výsledk?

spolupracujícím klin\013ckým

léka??m. bcreening je sou?ástí

gynekologické prevence, která

se provádí u fen od 15 let)9.9(

v?ku kafdý rok,“ vysv?tluje
MUDr. Ben?ík.

P?i prohlídce jednotlivých

laboratorních pracoviš? se)10(

ptám na to, co se v)15(lastn? s

tkání odebrané pacientovi

po odvozu do laborato?e

d?je. Úkon? je pom?rn? dost,
takfe jen velmi zjednodušen?:

Bioptický vzorek ul\001fený do

fixa?ního roztoku \022e nejprve

prohlédne makroskopicky,

zpracuje se na menší

?ásti, následn? je

vzorek v p?ístroji)10(

automaticky

zbaven vody a

prosycen pa

rafinem. Poté

putuje k zalé

vacímu pultu,

kde je umíst?n

do speciálních

kazet. Z nich jsou

utvo?eny blo?ky, které je

mofno krájet na tzv. mikro

tomech. ?ezy o tlouš?ce t?í

mikron? jsou p?enes\217ny na

podlofní skla, barv)15(eny v bar

vícím automatu nejkvalitn?j

šími barvícími substancemi

a vznikají z nich h\013stologické

preparáty. Obarvený preparát

prozkoumá léka?, který sta

noví diagnózu. B?fn)20(ý postup

zpracování vzorku trvá af 19

hodin, všechny preparáty jsou

archivovány minimáln? po
dobu p?ti let.

Zajímá mne, zda se \024zorek

zkoumal podobn? i v minu

lém století. „V minulém století

i p?edešlém bylo zpracování

vzork? podobné, pod mik-

roskopem, pomocí roztok\r a

chemikálií, spousta\030úkon? se
ale provád?la ru?n?. Postupn?

se celý proces díky \255oderním

p?ístroj?m zrychlil, standar
dizoval i zp?esnil,“ ?í\016á MUDr.

Ben?ík. Podrofné informate

bsou nezfytné

Vcházíme do další pr\025covny,

Ing. MUDr. Miroslav P?ádka,

Ph.D. mi objas?uje, kolik dat

musí léka? o pacien\021ovi znát,

aby mohl být jeho biologický
materiál správn? vyhodnocen.

„Ke kafdému vzorku do\022tá

váme od koleg? t?eba i více

nef dv? strany informací o

zdravotním stavu pacienta,
pro kvalitu vyšet?ení je to MUDr. Vladimír Ben?ík.\030bnímky: Deník / Pavel bonnek
Ing. MUDr. Miroslav P?ádka, Ph.D.
P?íprava vzork?.
Barvicí a zakrývací linka.Krájení preparátu na mikrotomu.bcreening.bcreening..

nezbytné. Od toho,\030jakého

druhu nález je, se mnofství

informací odvíjí. Naše labora

to? poskytuje specializované

vyšet?ení mimo p?ímý dosah

pacienta, ten u onk)29(ologic

kých diagnóz komunikuje s

internistou, chirurgem, ale

bioptická diagnóza \022e stano

vuje af v laborato?i. Analýza

vedoucí k p?esné dia\221nóze je

mikroskopická, informace z

mikroskopu dávají míru p?es
-nosti toho, co se v)15(e tkáni d?je.

N?kdy je ale pot?eba genetic

kého vyšet?ení, u onkologic

kých onemocn?ní dokáfe\030toto

vyšet?ení i predikovat, jak se

onemocn?ní bude pra)13(vd?po

dobn? vyvíjet.“

Výsledky všech vyšet?ení

jsou p?edávány odborným

léka??m v podob? tišt?né,

elektronické a ústní, elektro)

nickou formou jsou k dispo)

zici do t?í dn?. Tytéf výsledky

jsou zasílány sou?asn? poštou

v tišt?né form?, telefonicky
výsledky sd?luje pouze léka?

spolupracujícím odbo\002ník?m

a provádí k tomu písemný
zápis.

Léka?i pracující v l\025borato

?ích sice nelé?í, vlastní lé?bu

mají na starosti s\215ecialisté,

ti ale pot?ebují získat in

formace. bpolupráce m\217zi

klinikou, laborato?í a t?eba

onkologií musí být co \020ejufší,

aby pacienti m?li co \020ejkva

litn?jší odbornou \215é?i. Role

laborato?e Ben Labor je v této

mezioborové spolupráci ur?it?)10(
nezastupitelná.

1030710_190618_MM.indd 118.6.2018 8:38:59


Deník

PDF file: Denik.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz