DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

zpráva o činnosti 2016 2021

zpráva o činnosti 2016  2021
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a0MG

Velikost PDF souboru:
332.84 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/0MG.pdf
Stažení: zpráva o činnos…- 2021.pdf

Datum uložení souboru:
15. 02. 2022» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu zpráva o činnosti 2016 - 2021.pdf:


SPOLEK PRO OCHRANU ŽEN, Z. S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016 - 2021

Spolek pro ochranu žen iniciovaly v roce 2016 přímo sexuální pracovnice z erotických privátů,
které si všimly, že až 90% jejich kolegyní začalo s prostitucí proto, že se dostaly do finančních
potíží a nevěděly, jak je vyřešit jinak.
Jedná se o další názorový proud sexuálních pracovnic angažovaných v různých spolcích, které
se v ČR zabývají prostitucí. Tyto ženy shromáždily kolem sebe tým lidí a působí jako
dobrovolnice pod hlavičkou Spolku pro ochranu žen. Jsou ve spolku rovnocennými partnery
a přímo ovlivňují to, čemu se spolek věnuje a co prosazuje.
Spolek prosazuje názor, že ženy by se měly prostituci věnovat ideálně jen proto, že chtějí
zdánlivě snadný výdělek, ale ne proto, aby vyřešily bezvýchodnou finanční situaci (matky
samoživitelky, zadlužené, ženy po odchodu z dětského domova nebo ženy jinak znevýhodněné
na trhu práce). Prostituci způsobenou sociální nouzí (až 90%) považuje spolek za selhání státu
a bojuje proti ní. Věnuje se osvětě a upozorňuje politiky na souvislosti mezi sociálními
problémy a prostitucí.
Dobrovolnice spolku provozují podpůrnou skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo
se o to snaží. Spolek nabízí řadu dalších aktivit, jako je systematické vzdělávání politiků
v oblasti prevence sociální nouze, nebo poradenství malým i velkým firmám, které chtějí
vytvářet dobré podmínky pro své zaměstnankyně.
Mimo jiné si Spolek pro ochranu žen zakládá na tom, že nebere žádné dotace a vše hradí
z prodeje vína z malého rodinného vinařství Víno Kurial. Toto vinařství podporuje i další
společensky odpovědné projekty.

2016
V roce 2016 se jednalo o zcela nově definovaný přístup a názor na prostituci. Období od
dubna 2016 do prosince 2016 bylo využito k oficiálnímu založení spolku, jeho orgánů

a především k získávání zkušeností v oblasti formování nových neziskových organizací
s náplní práce, která byla v rámci ČR zcela přelomová a pro kterou chyběla možnost inspirace
nebo konzultací. Vše bylo postupně překonáno a od roku 2017 spolek vyvíjí intenzivní činnost.

2017
 Spolek pro ochranu žen kontaktovalo již celkem 245 žen, kterým jsme poskytli

základní poradenství
 byl vypracován metodický postup při resocializaci žen v prostituci, dále popis výhod
práce mimo prostituci, překážek evidence sexuálních pracovnic na úřadu práce a jak
je řešit a motivace žen v prostituci ke vstupu do rekvalifikací
 bylo poskytnuto poradenství pro soukromý sektor (byly poskytnuty informace
o profesních předpokladech prostitutek a jejich využití v soukromém sektoru mimo

prostituci)
 byly poskytnuty informační letáky o Spolku pro ochranu žen a jeho činnosti do
gynekologických ordinací a sídla agentury Eskort Online
 byla navázána spolupráce s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR pro Hlavní město Prahu
na přípravě rekvalifikačního programu
 byly vyrobeny propagační předměty s logem Spolku pro ochranu žen pro větší
povědomí o naší činnosti.
 byla navázána spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR, která bude využita

v dalším trvání programu
 byl vytvořen podrobný informační leták o možnostech placení sociálního pojištění pro
sexuální pracovnice ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení (leták
obsahuje přesný postup, jak mohou začít platit sociální pojištění a získat nárok na

důchod)

 byla zahájena práce na přehledu dějin boje s prostitucí v české a světové literatuře, který
má za cíl dokázat historický původ předsudků vůči ženám v prostituci

2018
 bylo poskytnuto základní poradenství 176 ženám
 ministerstvo financí bylo požádáno o stanovisko k interním předpisům Komerční banky,
které nově ukládají povinnost uvádět stát, ve kterém klientky platí daně (ministerstvo
financí bylo seznámeno s nevýhodami tohoto interního předpisu pro sexuální pracovnice
a bylo požádáno o spolupráci při kampani k placení daní)
 byla identifikována další skupina sexuálních pracovnic, a to těch, které mají prostituci
pouze jako přivýdělek vedle práce mimo prostituci
 paní europoslankyně Kateřina Konečná byla požádána, aby v Evropském parlamentu
otevřela otázku výraznější finanční podpory levicově orientované prevence prostituce
 v srpnu 2018 byla dokončena práce na přehledu dějin boje s prostitucí v české
a světové literatuře, který má za cíl dokázat historický původ předsudků vůči sexuálním

pracovnicím
 na základě závěrů této práce spustí Spolek pro ochranu žen několik osvětových kampaní
na téma boření předsudků proti těmto ženám
 Spolek pro ochranu žen připravuje brožuru zaměřenou na prevenci nelegálního
zaměstnávání ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a Ministerstvem vnitra
ČR, která bude poskytnuta všem dětským domovům v České republice a středním
školám v regionech ČR ohrožených sociálně patologickými jevy
 Spolek pro ochranu žen se nadále věnuje osvětě v oblasti sociálních příčin prostituce,
především ve státních institucích tak, aby tyto instituce lépe chápaly potřeby žen
ohrožených sociálně patologickými jevy
 byla vytvořena facebooková stránka Spolku pro ochranu žen, která umožňuje rychlejší
komunikaci s partnery a sympatizanty a má větší ohlas než internetové stránky

 byl zaznamenán velký ohlas na téma používání zdraví nebezpečných bariér proti úniku
menstruační krve, které jsme otevřeli na našich facebookových stránkách
 na základě toho byly osloveny firmy Drogerie Teta, Rossmann ČR a DM Drogerie
s nabídkou spolupráce na nápravě současné situace, kdy jsou kuchyňské houbičky
skladovány způsobem neodpovídajícím tomu, jak jsou využívány matkami
samoživitelkami v prostituci, a jim tak hrozí vážné zdravotní komplikace až smrt
 byly zahájeny přípravy na vystoupení zástupců Spolku pro ochranu žen ve Stálé komisi
pro rodinu, rovné příležitosti a národností menšiny, s cílem nabídnout naše poznatky při
tvorbě legislativy, jako je zákon o sociálním bydlení, insolvenční zákon, zálohové
výživné nebo podpora částečných úvazků
 byl navázán bližší kontakt s feministickou organizací Genderman a zástupci Spolku pro

ochranu žen
 pro komunální volby konající se v říjnu 2018 bylo pražské organizaci ČSSD nabídnuto
téma podporovaných pracovních míst pro matky samoživitelky, které je jednou z priorit

Spolku pro ochranu žen
 byl poskytnut finanční dar projektu Magdala ve výši 1000 Kč v rámci charitativní akce
Spolku pro ochranu žen ke 100 letům republiky

2019
 problematika prostituce způsobené sociální nouzí byla Spolkem pro ochranu žen
úspěšně prosazena do tištěných médií, komerční i veřejnoprávní televize jako téma,
které už nelze opomíjet ani zpochybňovat jeho existenci
 byl kladen větší důraz na to, že Spolek pro ochranu žen nebere žádné dotace
a veškerou svou činnost financuje z prodeje vína z rodinného vinařství Víno Kurial

 bylo poskytnuto základní poradenství 218 ženám
 bylo dosaženo oficiálního vyjádření MPSV k problematice prostituce způsobené
sociální nouzí, a to po třech letech náročných vyjednávání

 bylo nám poskytnuto spontánní vyjádření Kanceláře předsedy vlády ČR, ve kterém
předseda vlády Andrej Babiš uznal prostituci způsobenou sociální nouzí jako problém
a poděkoval za velmi prospěšnou činnost Spolku pro ochranu žen
 při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března byl poskytnut finanční dar ve výši 1000
Kč azylovému domu Gloria v Praze.
 Spolek pro ochranu žen se i nadále úspěšně věnuje osvětě v oblasti sociálních příčin
prostituce, a to především na facebooku, webových stránkách spolku a při setkáních

s politiky a veřejností
 byly spuštěny nové webové stránky Spolku pro ochranu žen
 byla založena facebooková podpůrná skupina pro ženy, které skončily s prostitucí nebo
se o to snaží (skupinu založily dobrovolnice našeho spolku a během krátké doby se stala
nejvlivnější a nejvyužívanější podpůrnou skupinou na českém facebooku)
 širokou veřejností byly nejvíce ceněny aktivity podpůrné skupiny v oblasti protidrogové
prevence a finanční gramotnosti prostitutek
 byl realizován úspěšný vzdělávací program pro krajské radní, starostky a starosty všech
obcí v ČR, zaměřený na prevenci prostituce způsobené sociální nouzí – osvětový
program „Společně proti chudobě“ (osloveno celkem 645 obcí)
 v průběhu listopadu byl připraven a spuštěn program pro velké a malé firmy „Firma
přátelská k ženám“ – program reaguje na poptávku žen po lepších pracovních
podmínkách, jako součást prevence odchodu žen z běžného zaměstnání do prostituce
(do konce roku 2019 bylo osloveno celkem 32 největších firem v ČR)
 byla realizována kampaň v rámci akce Giving Tuesday Česko
 byl dokončen dlouhodobý projekt brožury zaměřené na prevenci nelegálního
zaměstnávání žen z dětských domovů, brožury byly v elektronické podobě předány

všem dětským domovům v ČR
 byl dokončen i dlouhodobý projekt příručky pro azylové domy pro ženy a matky
s dětmi na téma finanční gramotnosti matek samoživitelek, ten byl distribuován

v elektronické podobě do všech azylových domů v ČR za významné podpory pana

poslance Patrika Nachera
 byla realizována kampaň za zkvalitnění výuky finanční gramotnosti na středních
školách jako prevence prostituce (poté, co bylo zjištěno, že tři čtvrtiny prostitutek
v ČR mají maturitu nebo vysokou školu, a že tedy tisíce maturantek nejsou připraveny
na efektivní řešení existenčních problémů a náročných životních situací) – Spolek pro
ochranu žen zdůraznil, že takové problémy aktivně řeší a nepřijímá je pasivně jako fakt
 v elektronické podobě byly vydán nový leták Spolku pro ochranu žen, leták pro rodiče
o prevenci prostituce, materiály na téma deseti pravidel světa prostituce, srovnání práv
žen v běžném zaměstnání a v erotických podnicích, působení stresu na prostitutky,
tréninku paměti pro aktivní prostitutky a levného a zdravého stravování pro matky

samoživitelky
 příručka na téma levného a zdravého stravování pro matky samoživitelky byla
zveřejněna symbolicky v době oslav 30. výročí 17. listopadu 1989 jako připomínka
porevolučního vývoje v ČR, který vygeneroval mimo jiné problém prostituce způsobené

sociální nouzí
 v termínu 17. listopadu 2019 (Den výročí Sametové revoluce) – 10. prosince 2019 (Den
lidských práv) byla realizována kampaň, která poukázala na chyby
v porevolučním směřování ČR a náš podíl na jejich nápravě, například zrušení
systematické následné péče o děti po odchodu z dětského domova a připravovaná

náprava tohoto stavu naším spolkem
 byl navázán kontakt se Svazem měst a obcí ČR a poskytnuta metodika pro jednotný
systém zajištění prvního práce a prvního bydlení pro všechny ženy a muže po opuštění
dětského domova, tato metodika postoupila do připomínkového řízení v rámci Svazu

měst a obcí ČR

2020

 bylo poskytnuto základní poradenství 1465 ženám

 v médiích i během jednání s politiky byl kladen důraz na to, že spolek nebere dotace

a vše hradí z prodeje Vína Kurial
 byl kladen důraz také na prezentaci spolku v online a tištěných médiích, a to v
prestižním časopisu Playboy i v denním tisku
 byl založen účet Spolku pro ochranu žen a jeho pracovníků na platformách Twitter
a Linkedin (na těchto platformách je spolek nejaktivnější ze všech subjektů v ČR,

které se zabývají prostitucí)
 byly využito dobré renomé spolku a jeho kontakty na vládu, zejména pro
rozpoznávání a řešení sociálních dopadů koronaviru, a tím bylo využito našich
schopností ve prospěch celé společnosti
 díky naší komunikaci s vládou ČR nebyla v době nouzového stavu přijata opatření
přímo proti ženám pracujícím v prostituci
 po celý rok 2020 bylo poskytováno neformální poradenství vládě ČR ve věci
sociálních dopadů koronaviru, nálad ve společnosti a řešení aktuálních problémů
souvisejících s koronavirem, jako součást prevence sociální nouze u žen
 bylo vydáno a prosazeno stanovisko k ochraně nájemníků během koronaviru,
programu Antivirus, podpoře férových zaměstnavatelů, rozšíření mimořádné
okamžité pomoci a k fungování úřadů práce
 poprvé od roku 1990 byly prosazeny zásadní změny ve fungování úřadů práce tak,
aby žadatelé skutečně dosáhli na sociální dávky, na které mají nárok (situace na

úřadech práce bude dále sledována)
 byla podpořena myšlenka tzv. „koronavirové nemocenské“

 byla zřízena online poradna pro ženy v nouzi pod záštitou JUDr. Michala Haška,
která pomáhá řešit sociální dopady koronaviru a předává informace o nich vládě ČR,
například Kanceláři předsedy vlády ČR nebo Ministerstvu financí ČR

 bylo realizováno a zveřejněno testování formulářů, které jsou povinné pro OSVČ,
s cílem, aby byly srozumitelnější pro naše klientky, dobrovolnice, ale i pro širší

veřejnost
 bylo projednáno s ministryní financí paní Alenou Schillerovou, že pro sexuální
pracovnice považujeme za vhodnou paušální daň, která jim umožní zbavit se obav
ze složité administrativy a začít platit sociální a zdravotní pojištění a symbolickou

daň jako OSVČ
 bylo vydáno záporné stanovisko k legalizaci prostituce a připomínkovány teze

k „zákonu o prostituci“
 byla vypracována analýza prohlášení zastánců legalizace prostituce

 analýza byla předána JUDr. Jiřímu Pospíšilovi a jednotlivé argumenty proti
legalizaci prostituce prezentovány veřejnosti
 i v roce 2020 byla úspěšně provozována podpůrná skupina pro ženy, které chtějí
skončit s prostitucí nebo se o to snaží
 v rámci podpůrné skupiny byly realizovány kampaně na podporu finanční
gramotnosti žen pracujících v prostituci, protidrogová kampaň a osvěta v oblasti

prevence šíření koronaviru
 byla prezentována činnost spolku v rámci akcí Giving Tuesday Česko a NGO

Market 2020
 byla realizována úspěšná kampaň a program pro firmy, které chtějí zaměstnávat
ženy s prostituční minulostí (bylo osloveno 1485 firem v ČR)
 byla vydána velmi oceňovaná brožura pro firmy, která pomůže vracet ženy
s prostituční minulostí zpět na legální trh práce
 v médiích bylo prosazeno téma vlivu sociální situace žen na to, zda psychicky

zvládnou „sex za peníze“
 ve spolupráci s panem Zdeňkem Škromachem a organizací Nový prostor byl
vypracován jednoduchý návod na mimořádnou okamžitou pomoc pro klienty

Nového prostoru a bylo dosaženo navýšení finančních prostředků pro organizace,
které mají sociální služby pro lidi bez domova
 bylo upozorněno na výhrady matek samoživitelek vůči individuálnímu přístupu
některých bank po skončení splátkového moratoria
 bylo informováno 352 obcí a měst o sociálních příčinách prostituce a možnostech

prevence
 byla navázána efektivní komunikace se starostou MČ Praha 1 Petrem Hejmou
a přislíbena účast vinařství na Malostranských trzích 2021
 byly poskytnuty informace o případech vydírání prostitutek ze strany
zákazníků a nastavena efektivní komunikace s Ministerstvem vnitra ČR
 časopis Heroine byl požádán o zveřejnění informací o škodlivosti „menstruačních
houbiček“, pokud jsou k tomuto účelu používány kuchyňské houbičky
 díky panu Zdeňku Škromachovi byl získán a zveřejněn návod pro sexuální
pracovnice, jak dosáhnout v době koronaviru na sociální dávky a přestat pracovat,

aby nešířily koronavirus
 bylo přispěno symbolickou částkou 1000 korun sociálnímu bistru Střecha

a organizaci Rosa
 byla realizována úspěšná kampaň o nevýhodách prostituce pro další život žen

 byla navázána spolupráce se společností Skupina ČEZ v oblasti boje proti
energošmejdům jako součást prevence sociální nouze u žen
 byla projednána možná spolupráce s Klubem zaměstnavatelů ČR

2021
 bylo poskytnuto základní poradenství 1385 ženám
 byl navázán kontakt s obdobnými spolky, mezinárodními organizacemi a platformami
v zahraničí, které nesouhlasí se sociálně motivovanou prostitucí
 naše činnost byla úspěšně prezentována v médiích, a to jak v tištěných, tak

i v podcastech a internetových televizích,
například https://www.bezpasaka.cz/blog/spolek-na-ochranu-zen
 byla navázána spolupráce s erotickým portálem https://www.bezpasaka.cz/, coby prvním
portálem v ČR, který se veřejně staví čelem k problému sociálně motivované
prostituce (klientkám portálu jsou předávány informace o našich programech a činnosti

spolku)
 vládě ČR byly předávány pravdivé informace o dodržování pravidel prevence koronaviru
v erotických podnicích, s cílem předcházet šíření koronaviru v těchto podnicích
a zároveň předcházet sociálním dopadům koronaviru na matky samoživitelky
v prostituci (s pomocí pana Michala Haška a kanceláře ministryně financí paní Aleny

Schillerové)
 byla zprostředkována efektivní komunikace mezi světem sexbyznysu, vládou ČR
a hygieniky tak, aby sexuální pracovnice co nejméně šířily koronavirus a aby bylo
nastaveno přátelské klima efektivní komunikace
 byly podniknuty kroky proti stigmatizaci sexuálních pracovnic v době pandemie
koronaviru, byla nastavena efektivní komunikace s veřejností, odborníky a politickými
představiteli na sociálních sítích, která má za cíl stigmatizaci předcházet
 bylo zahájeno podrobné studium dějin prostituce, s cílem efektivně chránit sexuální
pracovnice před stigmatizací ze strany společnosti, která je typická pro období různých

pandemií a ekonomických krizí
 za podpory pana Zdeňka Škromacha a kanceláře ministryně financí paní Aleny Schillerové
byl připraven a spuštěn exitový program ve spolupráci s úřady práce, který pomáhá
sexuálním pracovnicím odejít ze sexbyznysu a začít podnikat v jiném oboru
 byl realizován program "Firma přátelská k ženám", který propojuje firmy s azylovými
domy pro ženy a matky s dětmi a umožňuje firmám zaměstnávat ženy s prostituční
minulostí (podpořeno celkem 3345 firem)
 exitové programy byly zdokonaleny tak, aby co nejvíce žen mohlo dobrovolně odejít ze
sexbyznysu a začít přispívat do státního rozpočtu, ať už jako zaměstnankyně, nebo jako

podnikatelky v jiných oborech
 byla informována veřejnost, dobrovolnice spolku i klientky o možnostech využití akce

Milostivé léto
 za účelem maximálního využití akce Milostivé léto jako prevence sociálně motivované
prostituce byla navázána komunikace s Exekutorskou komorou ČR
 ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů byly sexuální pracovnice informovány
o tom, jak se mohou bránit proti nepravdivým negativním "recenzím" na internetu


zpráva o činnosti 2016 2021

PDF file: zpráva o činnosti 2016 - 2021.pdf

SPOLEK PRO OCHRANU ŽEN, z© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz